#3932

Liên Quân Mobile

Tướng: 33

Trang phục: 25

Rank: Kim Cương

Ngọc 90:

Đá quý: Không

Trạng Thái: Nick Trắng Thông Tin

Nổi bật: Garena Trắng thông tin

300,000 CARD
240,000 ATM

Tướng: 33

Trang phục: 25

Rank: Kim Cương

Ngọc 90:

Đá quý: Không

Trạng Thái: Nick Trắng Thông Tin

Nổi bật: Garena Trắng thông tin

Tài khoản liên quan