Tất cả
Facebook - VIP
Trang Phục: 21
Skin Súng: 20
Số Dư BP:
Skin dù: 5
800,000đ
Facebook
Trang Phục: 5
Skin Súng: 5
Số Dư BP:
Skin dù:
150,000đ
Facebook - thẻ đỗi tên
Trang Phục: 7
Skin Súng: 6
Số Dư BP:
Skin dù:
180,000đ
Facebook
Trang Phục: 9
Skin Súng: 5
Số Dư BP:
Skin dù:
240,000đ
Facebook - thẻ đỗi tên
Trang Phục: 6
Skin Súng: 12
Số Dư BP:
Skin dù:
240,000đ
Facebook - thẻ đỗi tên
Trang Phục: 5
Skin Súng: 10
Số Dư BP:
Skin dù:
170,000đ
ANDROID + GIẢ LẬP
Trang Phục: 5
Skin Súng: 3
Số Dư BP:
Skin dù:
100,000đ
ANDROID + GIẢ LẬP - CÒN THẺ ĐỖI TÊN
Trang Phục: 5
Skin Súng: 2
Số Dư BP:
Skin dù:
150,000đ
Facebook - M4 Gold
Trang Phục: 3
Skin Súng: 1
Số Dư BP:
Skin dù: 2
150,000đ
ANDROID + GIẢ LẬP
Trang Phục: 5
Skin Súng: 8
Số Dư BP:
Skin dù:
170,000đ
Facebook - thẻ đỗi tên
Trang Phục: 6
Skin Súng: 5
Số Dư BP:
Skin dù:
170,000đ
ANDROID + GIẢ LẬP - CÒN THẺ ĐỖI TÊN
Trang Phục: 6
Skin Súng: 6
Số Dư BP:
Skin dù:
220,000đ
ANDROID + GIẢ LẬP
Trang Phục: 7
Skin Súng: 5
Số Dư BP:
Skin dù:
220,000đ
ANDROID + GIẢ LẬP - CÒN THẺ ĐỖI TÊN
Trang Phục: 5
Skin Súng: 7
Số Dư BP:
Skin dù:
200,000đ
Facebook - thẻ đỗi tên
Trang Phục: 5
Skin Súng:
Số Dư BP:
Skin dù: 2
100,000đ
Facebook
Trang Phục: 4
Skin Súng: 1
Số Dư BP:
Skin dù: 4
80,000đ
Trang Phục: 3
Skin Súng: 2
Số Dư BP:
Skin dù:
80,000đ
Facebook - Thẻ đỗi tên
Trang Phục: 7
Skin Súng: 3
Số Dư BP:
Skin dù: 2
200,000đ
Facebook
Trang Phục: 8
Skin Súng: 4
Số Dư BP:
Skin dù: 2
220,000đ
Facebook - Đã mở Royale Pass
Trang Phục: 11
Skin Súng: 7
Số Dư BP:
Skin dù: 2
350,000đ